Website – Negabox

Negabox là dự án Website cho một khách hàng về Game, tích luỹ điểm, nạp tiền để mua và trao đổi các vật phẩm trong game!